Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
           

Dramatická výchova

Cílem dramatické výchovy je kultivovat řečový a pohybový projev dítěte a podněcovat děti k vlastní tvořivosti v dramatickém projevu i při imaginárních hrách. Kroužek je veden externě Lucií Hradilovou - Semančíkovou (absolventkou dálkového studia dramatické výchovy na JAMU v Brně) - viz týdenní rozvrh kroužků. Dramatická výchova je uskutečňovaná v celém svém rozsahu - od drobných dramatických etud, navozování dramatických situací, které se děti snaží řešit (děti se musí projevit, zaujmout určitý postoj, stanovisko), až po nácvik divadelních představení.

Jednotlivá zaměstnání jsou vystavěna jako určitý celek, příběh.

Prostřednictvím dramatické výchovy dochází k rozvoji těchto dovedností:

 • rozvoj fantazie, představivosti (domýšlení příběhů, pohádek, vymýšlení neskutečných zvířat, situací atd.)
 • práce s hlasem (jazykolamy - správná výslovnost a cvičení mluvidel, práce s intonací, rytmem řeči, tempem, hlasitostí atd.)
 • mimika (např. si "jako" podáváme nejrůznější předměty, reagujeme na ně mimikou - citrón, drahokam, tvarůžky apod.)
 • gestikulace (pohádka o ztraceném hlasu - snaha domluvit se beze slov prostřednictvím mimiky a gest, učitel navozuje určité situace)
 • pohybové vyjádření (hra na zrcadla - dvě děti naproti sobě, jedno vymýšlí pohyby, druhé je zrcadlo, pantomimická cvičení - zvířata, různá zaměstnání lidí apod., "předávání pohybu" - vymyšlení si vlastního pohybu inspirovaného zvukem a jeho "předávání" kamarádovi)
 • schopnost improvizace (slovní i pohybová)
 • schopnost spolupráce (s partnerem - např. hra na loutky, ve skupině - např. vytváření živého obrazu)
 • práce s prostorem, orientace v prostoru
 • smysl pro metaforu
 • práce s imaginární rekvizitou
 • práce se zástupnou rekvizitou (např. hůl - čarodějnická hůlka, vařečka, kůň, ukazovátko ve škole apod.)
 • seznámení s druhy loutek (maňásci, marionety, stínové divadlo) - vedení loutek, práce s nimi
 • dramatizace známých pohádek
 • nácvik divadelního představení

Od školního roku 2006/2007 se v rámci dramatické výchovy vyčlenily také tzv. tvořivé pohádky pro maloušky (pohádky pro nejmenší, jejichž součástí jsou rovněž nejrůznější výtvarné, pohybové a dramatické aktivity, které pomáhají udržet pozoronost právě těch skutečně nejmenších). Ve školním roce 2010/2011 plánujeme zařadit pohádku pro maloušky vždy při příležitosti narozenin každého z nich jako malý narozeninový pohádkový dárek.

Ve školním roce 2007/2008 jsme navíc navázali spolupráci s divadlem Beruška, které pravidelně jednou měsíčně přijíždí zahrát maňáskovou pohádku dětem přímo do školky.

Zpět na kroužky

© 2006 SMŠ Bambino