Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
             

Výchovně vzdělávací program

motto: Kde rozséváme radost, vyrůstá láska.

Výchovně vzdělávací program pro školní rok 2015/16 nese název

-ve třídě u maloušků "Veselá kamarádská klubíčka "

- ve třídě u velčáků ''Tajemství barevných balónků''

Mateřská škola se řídí zásadami, které si sama kodifikovala ve vlastním kurikulu. Zde jsou vymezena základní pravidla a přístupy učitelek k dětem i jejich rodičům:

Vedle těchto zásad a pravidel obsahuje kurikulum také základní charakteristiku výchovně-vzdělávacího programu, jeho pojetí a způsob tvorby tematických plánů. Rovněž zde najdeme seznam a charakteristiku nabízené zájmové činnosti - kroužků.

Učitelky vytvářejí měsíční soubory témat (vždy hlavní téma pro celý měsíc s řadou podtémat, naplňovaných v jednotlivých týdnech). Veškerá výchovně-vzdělávací činnost daného časového úseku se pak motivačně vztahuje k těmto tématům, vytváří se logický celek.

Při naplňování témat v konkrétních činnostech učitelka rovnoměrně rozvíjí pět základních oblastí rozvoje osobnosti dítěte (tzv. oblastí podpory zdraví): psychologická, biologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Zde došlo k odsunutí dřívějšího členění plánů podle "výchov" (jazyková, mravní, rozvíjení poznání, výtvarná výchova, hudební výchova apod.) do pozadí, učitelkou je bráno pouze jako členění pomocné (ne však zcela opomíjené). Dřívější členění bylo totiž zaměřeno především na výkon dítěte v té či oné složce, avšak v mat. škole si děti hlavně hrají, povídají si, získávají zkušenosti v mezilidských vztazích se svými vrstevníky. Toto nové rozčlenění činností v MŠ umožňuje celistvější přístup k dítěti a jeho osobnosti.

Do tematických plánů, které jsou definovány pěti barevnými klíči (každá barva - jedna oblast podpory zdraví), si učitelky zapisují ke zvoleným tématům a pod příslušnou oblast podpory zdraví jednotlivé činnosti. Při rozhodování, do které oblasti učitelky činnost napíší, rozhoduje záměr, který se touto činností naplňuje. Všechny činnosti spolu souvisejí, činnosti se vzájemně prolínají a žádná oblast není nadřazena nad druhé. Všechny jsou stejně důležité.

Výše uvedený výchovně-vzdělávací program doplňuje řada kroužků.

© 2006 SMŠ Bambino