Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino

Profil SMŠ


SMŠ Bambino
Bezručova 147
735 51 Bohumín - Záblatí

Jednatelka Iva Birgusová
tel.: 596 035 149
mobil: 603 333 892
email: birgusovi@tiscali.cz

Ředitelka Iva Krajčová
mobil: 732 264 951

Odhlašování dětí:
SMS: 732 264 951
Inspekční zpráva 2004


Naskenovaný originál inspekční zprávy si můžete prohlédnout zde (PDF, 1,23 MB).


Charakteristika školy

Mateřská škola se nachází stranou od centra města v atraktivním prostředí plném zeleně, v rodinném domku. Mateřská škola je dvoutřídní s vlastní školní jídelnou. Počet zapsaných dětí v době inspekce byl 42.

Právní forma: společnost s ručením omezeným.

Zřizovatel: Iva Birgusová, Bezručova 147, 73552 Bohumín - Záblatí.

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. V případě potřeby je možnost pružného prodloužení pracovní doby.

Realizované vzdělávací programy: Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, jehož celoroční téma má název Já a můj svět, který ve své činnosti vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání č. j. 14 132/01-22 a Zdravé mateřské školy.

Předmět inspekce

Personální podmínky a materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky spontánních a řízených činností.

Personální podmínky vzdělávání

Výchovně vzdělávací činnost zabezpečují tři učitelky včetně ředitelky školy. Všechny splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. Jedna z nich, učitelka logopedie má 0,5 úvazek. Kromě těchto pracovnic zaměstnává ředitelka pomocnici u malých dětí, která pracuje pod stálým dohledem ředitelky a tři externí pracovnice, které vedou v odpoledních hodinách kroužky klavírní školičky, dramatické výchovy a práce s keramikou. Stanovení míry vyučovací povinnosti a rozvržení pracovní doby je vzhledem k režimu tříd optimální.

Organizační struktura školy je účelná a funkční. Předložené dokumenty (Organizace provozu, vnitřní řád a provozní řád školy) obsahují základní ustanovení potřebné pro plynulý chod školy. Všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci mají promyšleně a vhodně stanoveny konkrétní náplně práce, kompetence a zodpovědnost. Přenos informací uvnitř školy je funkční, díky malému kolektivu pružný. Ředitelka využívá zejména osobního jednání s jednotlivými zaměstnanci. Pedagogické a provozní porady slouží jako poradní orgán, využívány jsou k řešení odborných a organizačních záležitostí.

Systém vedení je postaven na důvěře a zodpovědnosti pracovníků. Kontrolní činnost probíhá v souladu s ročním plánem kontroly i průběžně, se zaměřením k současně prosazovaným prioritám předškolního vzdělávání. Závěry z kontrolní činnosti a následná opatření vedoucí ke zlepšení stavu jsou prováděny pružně, s potřebnou následnou zpětnou vazbou. Kontrolní činnost, stálá přítomnost a kreativita ředitelky mají rozhodující vliv na vysokou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.

Další vzdělávání probíhá organizovaně i formou samostudia. Ředitelka umožňuje pedagogickým pracovnicím účast na vzdělávacích akcích a vytváří jim k tomu vhodné podmínky. Plán dalšího vzdělávání pro letošní rok i nadále plně respektuje potřeby průběžného doplňování poznatků a dovedností.

Jako kritéria hodnocení zaměstnanců využívá ředitelka porovnání výsledků hospitační a kontrolní činnosti s pevně stanovenými i průběžně zadanými povinnostmi. Objektivní hodnocení je v souladu se zvolenými cíli, zřetelně se odráží v kvalitě výchovně vzdělávací práce i vedení zaměstnanců.

Personální podmínky vzdělávací a výchovné činnosti vzhledem k realizaci zvoleného vzdělávacího programu jsou hodnoceny jako vynikající.

Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Mateřská škola je umístěna v rodinném domku. Ke hrám a činnostem slouží dětem dvě herny, podkrovní místnost, ložnička pro odpočinek mladších dětí, malá tělocvična, keramická dílna a relaxační místnost s balónkovým bazénkem a skluzavkou. Součástí prostorů pro děti jsou vnější terasy, které volně navazují na prostory třídy a jsou dětmi po celý rok využívány. Užívané prostory jsou funkční a bezpečné, udržované v pořádku a čistotě s vysokou estetickou úrovní. Zařízení plně respektuje potřeby předškolních dětí. Uspořádání všech prostor umožňuje realizaci mnoha skupinových her, individuálních i frontálních činností, zajišťuje i potřebnou intimitu. Vybavení prostorné zahrady je inovováno moderními hravými prvky. Vytváří příznivé podmínky pro pobyt dětí venku - pohybové, poznávací, tvořivé i rekreační aktivity.

Děti mají k dispozici širokou a snadno dostupnou škálu kvalitních klasických i moderních hraček, nejnovějších pomůcek i doplňkového materiálu, které běžně samostatně využívají. Jejich uložení je přehledné, umožňuje snadnou manipulaci i úklid. Vybavení učebními pomůckami, nejrůznějším tělovýchovným náčiním, hudebními nástroji, pomůckami i audiovizuální technikou plně odpovídá věku a potřebám dětí i realizaci vzdělávacího programu. Škola vlastní osobní počítač s tiskárnou a kopírku.

Plán materiálně technického zabezpečení je vzhledem ke specifickým potřebám předškolních dětí promyšlený a účelně realizovaný. Ředitelka má v této oblasti náležitý přehled, aktivně a cílevědomě využívá všech finančních možností k průběžné inovaci vybavení všech částí školy.

V mateřské škole je funkční keramická pec, která je maximálně využívána. Škola je otevřena nejen předškolním dětem a jejich rodičům, ale i širší veřejnosti. Toho využívají zejména starší děti, které docházejí do keramického kroužku.

Úroveň materiálně technických podmínek velmi pozitivně ovlivňuje vzdělávání a výchovu, umožňuje realizovat vzdělávací program a lze jej hodnotit jako vynikající.

Průběh a výsledky výchovně-vzdělávacích činností

Výchovně vzdělávací program

Vzdělávací program školy je zaměřen nejen na přirozenou výchovu dítěte v rámci stanovení obecných cílů vzdělávání ale i na specifikaci zaměření mnoha zájmových činností, které rozvíjejí tvořivost a talent dětí. Při jeho vytváření vycházela ředitelka z podmínek a možností školy, jasně stanovila závěry a jejich plnění. Z Rámcového programu využila hlavní cíle současného pojetí předškolní výchovy.

Povinná dokumentace mateřské školy je vedena. Zápisy v přehledech výchovné práce dokladují naplňování daného vzdělávacího programu.

Kontrolní činnost v oblasti naplňování vzdělávacího programu je plánovaná, realizovaná průběžně s aktuálním i periodickým vyhodnocováním na pedagogických radách a v závěrečné zprávě.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu, který vychází ze specifických podmínek a vlastního kurikula. Z tohoto programu učitelky vycházejí při tvorbě třídních programů. Vytvářejí měsíční soubory témat, jejichž cíle zohledňují zásady modelového projektu i potřeby školy. Výše uvedený školní program velmi dobře doplňuje řada nadstandardních aktivit, které probíhají v průběhu denní pedagogické práce, nebo mimo budovu mateřské školy.

Organizace výchovně vzdělávací práce plně zohledňovala individuální, sociální i emocionální potřeby dětí, vhodně reflektovala dobu jejich příchodu i délku pobytu v mateřské škole. Době spontánních činností dětí byl věnován dostatečný prostor, ve kterém je i místo pro intenzivní individuální péči. Řízené činnosti byly z hlediska doby trvání přizpůsobovány vývojovým a kognitivním možnostem dětí. Odpolední odpočinek byl s ohledem na individuální potřeby spánku diferencován.

Pro rodiče jsou základní informace ve vstupních prostorách školy. Zcela samozřejmá je každodenní komunikace rodičů s učitelkami při předávání dětí. Škola organizuje pro rodiče schůzky, besídky, oslavy a výlety. Při mateřské škole pracuje registrované Sdružení rodičů a přátel školy napomáhající aktivnímu zapojení rodičů do společných akcí, ke kterým také sami dávají podněty. Spolupráce s rodiči je jednou z priorit mateřské školy.

Průběh a výsledky výchovně vzdělávacích činností

Odborná a pedagogická způsobilost učitelek se velmi pozitivně projevila v úrovni výchovně­vzdělávací práce.

Spontánní a řízené činnosti

Sledovaná výchovně-vzdělávací práce učitelek se odvíjela od velmi kvalitně zpracovaných tematických plánů, které vytyčují konkrétní obsahovou i organizační stránku všech činností v průběhu celého dne. Cíle a úkoly v nich stanovené odpovídají podmínkám i složení tříd a respektují psychologické i metodické požadavky kladené na předškolní vzdělávání. Umožňují variabilní přizpůsobení momentální pedagogické situaci.

Na vlastní práci s dětmi byly pedagogické pracovnice předem pečlivě připraveny. Ve hrách se přirozeně střídaly poznávací aktivity s aktivitami pohybovými, konstruktivními a interakčními. Hry probíhaly individuálně a v malých skupinách, vstupy učitelek do průběhu her byly nenásilné, podporovaly spontaneitu přirozených reakcí dětí. Vysoce podnětné prostředí, klidná a tvořivá atmosféra i způsob vedení pedagogického procesu poskytovaly dětem dostatek příležitostí pro seberealizaci a uspokojování individuálních potřeb. Rozmanitost a pestrost nabídky spolu s volnou přístupností k hračkám a pomůckám umožňovala dětem rozvinout fantazii i manuální dovednosti. Souběžně se spontánními činnostmi byly realizovány i zájmové řízené činnosti, které byly vysoce integrované a diferencované vzhledem ke schopnostem dětí a jejich věku. Učitelky při nich využívaly prožitkové učení a dramatickou výchovu. Dětem poskytly širokou nabídku učebních pomůcek, výtvarného a pracovního materiálu. Formy a metody práce při řízených činnostech byly voleny s ohledem na stanovený cíl a schopnosti dětí, opíraly se o smyslové vnímáni, manipulaci a experimentaci s předměty. Podporovaly přirozenou dětskou zvídavost a samostatnost. Přechody mezi jednotlivými činnostmi byly plynulé, děti se zcela samostatně orientovaly v členitém prostředí. Při všech činnostech děti velmi dobře reagovaly, byly aktivní a plnily zadané úkoly. Komunikace učitelek s dětmi byla přirozená a vstřícná. Průběžně byly rozvíjeny komunikativní dovednosti v rámci dohodnutých pravidel, s cílem kultivovat řečový projev dětí.

V průběhu celého dne učitelky vedly děti k upevňování a rozvíjení sociálních vztahů, hygienických, sebeobslužných a společenských návyků. I když stále probíhala adaptace, u žádného dítěte nebyl zaznamenán projev úzkosti a stresu. Vztahy mezi dospělými a dětmi i mezi dospělými navzájem byly přátelské a partnerské.

Integrovaná výchovně-vzdělávací činnost byla motivačně propojena, vycházela ze zážitků dětí, z jejich zkušeností a z týdenního tématu. Citlivá vstupní motivace vedla k navození zájmu dětí o činnost, motivačně působila i pozitivní stimulace průběžného hodnocení.

Spontánní i řízené činnosti jsou hodnoceny jako vynikající.

Průběhové výsledky výchovně-vzdělávací činnosti

V průběhu inspekce byly zaznamenány velmi dobré výsledky v oblasti pohybového rozvoje včetně jemné motoriky. Děti byly velmi samostatné v sebeobslužných činnostech a kulturně­hygienických návycích. Vztahy mezi dětmi jsou kamarádské, vzájemná komunikace vstřícná. Na velmi dobré úrovni jsou základní poznávací procesy, děti mají bohaté znalosti o přírodě a životním prostředí. Řečový projev starších dětí se vyznačuje odpovídající slovní zásobou, gramatická správnost je přiměřená věku. Děti dokážou spolupracovat a domluvit se při hře i zájmových činnostech. Dobrá úroveň fantazie a představivosti se projevila při konstruktivních hrách a výtvarných činnostech. Zvlášť pozoruhodné byly keramické výrobky dětí.

Průběhové výsledky výchovně vzdělávací činnosti jsou hodnoceny jako vynikající.

Výčet dokladů, o které se inspekční zjištění opírá

 1. Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 14230/99-21 ze dne 11. 2. 1999 s účinností od 1. 3. 1999.
 2. Notářský zápis Zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 24/97, sepsaný dne 28.2. 1997.
 3. Usnesení o zápisu obchodní společnosti Soukromá mateřská škola Bambino, s. r. o. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 15888 dne 13. 8. 1997.
 4. Školní vzdělávací program soukromé mateřské školy Bambino v Bohumíně-Záblatí na školní rok 2004/05 s datem projednání a schválení 30. 8. 2004.
 5. Třídní vzdělávací programy - září 2004.
 6. Týdenní plány výchovně vzdělávacích činností září 2004.
 7. Organizace provozu pro školní rok 2004/2005 ze dne 30. srpna 2004, číslo jednací neuvedeno.
 8. Provozní řád pro školní rok 2004/05 ze dne 30. srpna 2004, číslo jednací neuvedeno.
 9. Personální dokumentace pedagogických pracovníků s osobním číslem č. 0007, 00025, 00048 a externích pracovníků osob. č. 00017,00055 a 00056.
 10. Výroční zpráva za školní rok 2003/2004 ze dne 30.7.2004.
 11. Přehledy výchovné práce - září 2004.
 12. 12.Evidenční listy dětí, školní rok 2004/2005. Zápisy z pedagogických a provozních rad včetně plánu - školní rok 2003/2005.
 13. Plán hospitačních činností za školní rok 2003/2005.
 14. Hospitační záznamy za školní rok 2003/2004.

Závěr

Kvalitu naplňování výchovně-vzdělávacího programu pozitivně ovlivňuje odborná a pedagogická způsobilost učitelek a dlouhodobá praxe a zkušenost ředitelky. Ta jako výrazně iniciativní osobnost vede malý kolektiv cílevědomě a v souladu se současnými změnami v předškolním vzdělávání. Účelná a funkční organizace činnosti a provozu zajišťuje plynulý chod školy.

Prostorové a materiálně-technické podmínky vytvářejí bezpečné, hygienické a funkční prostředí pro uskutečňování pedagogických záměrů školy. Vybavení nábytkem, učebními pomůckami a hračkami je kvalitní, cílevědomě inovované.

Výchovně-vzdělávací proces je uskutečňován v souladu s obecnými cíli předškolní výchovy. Efektivita organizace, užité metody a formy práce odpovídají specifice potřeb předškolních dětí. Průběhové výsledky odpovídají vynaloženému úsilí pedagogů, což se projevuje jak v mimořádně dobré adaptaci nových dětí, tak i v kvalitativně vyšších výsledcích starších dětí.

Škola účinně spolupracuje s rodiči dětí, prezentuje se na veřejnosti.

Při poslední inspekci byla škola hodnocena jako vynikající. I nadále si zachovává tuto dobrou úroveň.

Pro účely poskytování dotací ve smyslu § 5 odst. 3 písm c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je škola hodnocena jako lepší než průměrná.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

školní inspektor: Mgr. Lenka Vojtovičová
vedoucí týmu: PhDr. Alice Strnadlová

V Ostravě dne 11. října 2004


© 2006 SMŠ Bambino